Green Tour

Reijerskoop 331

2771 BN, Boskoop

Tel. 06-41472647

Algemene voorwaarden Green Tour

Artikel 1

De huurder wordt geacht de step in goede staat te hebben  ontvangen. Green Tour (later te noemen GT) wordt geacht de  step in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg dient contant betaald te worden. Er is geen pinautomaat aanwezig. De borg krijgt u retour na de huurperiode, als de step in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 250,a per reservering. 

Artikel 2

  1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde ea scooter toegebracht of  ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de ea step contant aan GT voldoen. 
  2. Het rijden van een step is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar met bromfiets certificaat of rijbewijs B. 
  3. Voor het berijden van onze scooter is het niet verplicht een fietshelm te dragen.

Artikel 3

GT is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van GT op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4

GT is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde step naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de ea step, daar deze door GT niet is verzekerd. De  huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde e-­‐step verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde e-­‐step aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Artikel 9

Het is niet toegestaan:

  1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden.
  3. Met de e-­scooter tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  4. Een of meerdere personen te vervoeren.
  5. De verharde weg te verlaten met de e-­scooter.

Artikel 10

Het huren van de ea scooter geschiedt op eigen risico. GT is niet  aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 11

Bij tijdsoverschrijding geld per afgerond kwartier een tarief van 6,50 euro.

Artikel 12

Bij reservering dient 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden. Bij reserveringen binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst.

Artikel 13

Bij annulering gelden de volgende spelregels:

Bij annulering 4 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 25% van de huursom in rekening plus administratiekosten.

Bij annulering 3 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 50% van de huursom in rekening plus administratiekosten.

Bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum en korter brengen wij u 75% van de huursom in rekening plus administratiekosten

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Wijzigingen op Uw reservering kunnen tot 14 dagen van tevoren worden verwerkt.

Wijzigingen kunnen uitsluitend per ea mail worden  doorgegeven op info@green-tour.nl

Artikel 14

GT beslist over het wel of niet steppen wegens het weer op de dag zelf. Wanneer door het KNMI gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke situaties, wordt in overleg met de klant besproken of er gestart kan worden. Bij geen waarschuwingen van het KNMI gaan de tochten altijd door!!

Artikel 15

GT is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 16

Verkeersovertredingen Voor overtredingen van de verkeersregels, het overschrijden van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebied of onder invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk. Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde bekeuringen betekent administratiekosten en een eventuele verhogingen.